Sep 4, 2012

Bánh biếu tặng...hoàn thành mission impossible

2

Vậy là đã xong. Đến lúc này thì bánh nào đã vào nhà đó. Thật bõ công 2 ngày liền kì cụi đến 12h đêm để hoàn thành. Vẫn còn một số order treo lửng lơ nhưng đã bị từ chối hết vì mẹ Be quá hãi rồi.

Mùa Trung thu mới bắt đầu nhưng đối với mẹ Be thì đã kết thúc rồi. Từ giờ trở đi là sẽ xoay chuyển tình thế, đó là ăn bánh "được" biếu tặng.

1

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails