Jul 10, 2011

Lẫy

073
Dân gian có câu "3 tháng biết lẫy", nhưng cả 2 con giai của mẹ đều phảisang tháng thứ 4, thứ 5 mới có thể roll over.  Cũng có khi tại bạn ý quá...nặng mông chăng???

074
Kệ, chả sao cả, rốt cục cũng lẫy hết thôi mà.

Sang giai đoạn biết lẫy thì cũng cần phải cẩn thận hơn. Có khi đang ngủ, con cũng lẫy, đang chơi cũng lẫy và nôn trớ tùm lum.
081
Bạn ý nay gần 8.3kg rồi, mẹ phải lấy đà thì mới nhấc bổng con lên được.
Bao giờ thì sẽ biết...chạy nhỉ....Thật là mong!!!

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails